Privacybeleid

inzake het gebruik van de diensten en de website van Smart Industry Hub Noord

 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Smart Industry Hub Noord (SIH Noord), met als penvoerder NV NOM gevestigd te Groningen aan de Paterswoldseweg 810 is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens die wij verwerken

SIH Noord verwerkt persoonsgegevens over u omdat uw onderneming aangesloten is bij Smart Industry danwel Smart Industry Hub Noord, u gebruikmaakt van onze diensten, omdat u zelf gegevens aan ons verstrekt, of omdat u stakeholder van ons bent.

Persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • E-mailadres
 • Functie
 • Bedrijf

Overige persoonsgegevens die u via correspondentie of telefonisch actief aan ons hebt verstrekt, zoals de deelname aan een activiteit.

Waarom hebben wij gegevens nodig?

SIH Noord verwerkt persoonsgegevens om u optimaal van dienst te kunnen zijn. Denk aan:

 • Lidmaatschapszaken
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of uitnodigingen
 • Gebruikmaking van dienstverlening van Smart Industry en Smart Industry Hub Noord

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

SIH Noord bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor deze gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

SIH Noord verstrekt de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van een overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen.

Op basis van welke rechtsgronden gebruiken we uw gegevens?

SIH Noord gebruikt de persoonsgegevens voor de hierboven beschreven doelen en verwerkt uw persoonsgegevens alleen als u er toestemming voor hebt gegeven, het nodig is voor de uitvoering van de (lidmaatschap)overeenkomst, omdat u en wij er een belang bij hebben dat opweegt tegen het gebruik van uw gegevens, of omdat het moet volgens de wet.

Welke rechten heb je?

SIH Noord vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet hebt goed kunt uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om contact op te nemen met ons door het sturen van een mail naar info@sih-noord.nl. SIH Noord zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

U kan de volgende rechten uitoefenen:

 • het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van je verwerken;
 • het recht van correctie: als de persoonsgegevens die wij van je verwerken niet juist zijn, dan heeft u het recht om deze aan te laten passen;
 • het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, heeft het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst;
 • het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, heeft u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruikmaken als de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst;
 • het recht van bezwaar: als wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, dan is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing heeft u altijd het recht van bezwaar.

Beveiliging

SIH Noord neemt de bescherming van persoonsgegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en/of ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@sih-noord.nl.

Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens

SIH Noord vindt het belangrijk om tevreden leden, opdrachtgevers en stakeholders te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat je niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als het gaat om de bescherming van persoonsgegevens.